Emmepi
!

Emmepi Kondensator µf 6,3 450V 50/60hz

536-0108603
Emmepi


Kondensator µf 6,3 450V 50/60hz Emmepi


Betriebstemperatur -25 +85 °C
Cee 93/68 und Cee 92/31 Zugelassen Emmepi

Emmepi Kondensator µf 8 450V 50/60hz

537-4108603
Emmepi


Kondensator µf 8 450V 50/60hz Emmepi


Betriebstemperatur -25 +85 °C
Cee 93/68 und Cee 92/31 Zugelassen Emmepi