Henny Penny
!

Henny Penny Sicherheitsthermostat 450°C

Henny Penny
315-8484443-Henny Penny
315-8484443
Henny Penny


Sicherheitsthermostat 450°C Henny Penny

Wulst Ø 5x185 mm
Anschluss Ø 3/8
Kapillar 920 mm
für 290-291-500-561-590-592-600-690-691-Ofg390-
8000 Computron Henny Penny

Henny Penny Thermostat 210°C

Henny Penny
440-5484443-Henny Penny
440-5484443
Henny Penny


Thermostat 210°C Henny Penny

Wulst Ø 6x135 mm
Kapillar 470 mm
für Cw114-Cw216-Hcs2-Hcw5-Hcw8 Henny Penny

Henny Penny Thermostat

Henny Penny
132-7484443-Henny Penny
132-7484443
Henny Penny


Thermostat Henny Penny

Wulst Ø 10x120 mm
Kapillar 750 mm
für 600 Henny Penny

Henny Penny Thermostat 90x/93x 210 Inn

Henny Penny
775-6484443-Henny Penny
775-6484443
Henny Penny


Thermostat 90x/93x 210 Inn Henny Penny

Wulst Ø 6x130 mm
Kapillar 470 mm
für Hhc136-Hhc900-Hhc902-Hhc903-Hhc906 Henny Penny